SVAR FRA MINISTERIET STYRKER MISTANKE: BRYDER KØBENHAVNS POLITIKERE LOVEN?

Del artiklen her:

(Foto: Justitsminister Søren Pape (K))

Et svar fra Justitsministeriet, som NewSpeek er kommet i besiddelse af, styrker mistanken om, at københavnske lokalpolitikere bryder loven, når den støtter voldelige venstreradikale foreninger med penge og lokaler.

NewSpeek er kommet i besiddelse af et svar fra Justitsministeriet, som angår Københavns Kommunes støtte til voldelige politiske foreninger og deres samarbejde med islamiske ekstremister.

NewSpeek har tidligere dokumenteret, hvordan hovedstadens lokalpolitikere støtter de voldelige, anti-demokratiske foreningers mødested Folkets Hus. Kommunens støtte til det berygtede Ungdomshus på Dortheavej er også blevet kritiseret i stærke vendinger, endda fra den ansvarlige forvaltnings egen borgmester, Dansk Folkepartis Carl Christian Ebbesen.

AFSLØRENDE DOKUMENTER: FOLKETS HUS ER I MILITANTE EKSTREMISTERS HÆNDER

Justitsministeriet understreger i svaret, at “kommunerne har pligt til at føre tilsyn på området. Loven indebærer således, at kommunerne skal føre tilsyn med, at foreninger, der modtager kommunalt tilskud eller låner eller lejer kommunale lokaler, ikke ved deres formål eller adfærd modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder. Kommunen kan forlange hel eller delvis tilbagebetaling af udbetalt tilskud, standse udbetaling af tilskud helt eller delvis og fratage retten til at benytte lånte eller lejede lokaler, hvis foreningerne ikke opfylder ovennævnte betingelse.”

Provo-kunstneren Dan Park som han så ud efter at være blevet overfaldet af maskerede venstreradikale.

Dette tilsyn bliver ifølge NewSpeeks oplysninger ikke udført.

JM uddyber i sit svar:

“det er og fortsat skal være en central opgave for PET og det øvrige politi at overvåge og søge at forhindre, at f.eks. grupperinger på den yderste højre- eller venstrefløj benytter ekstreme og udemokratiske metoder. Det gælder ikke mindst, hvis grupperinger med voldelige midler eller andre former for strafbare handlinger forsøger at forhindre andre personers ret til at forsamles fredeligt for at tilkendegive deres synspunkter. Det fremgår endvidere bl.a. af besvarelsen, at en politiindsats ikke kan stå alene. Der er behov for, at kommunerne også gør en indsats mod bl.a. ekstremistiske grupper, herunder i forhold til at afskære offentlig støtte til sådanne grupperinger, hvad enten det sker i form af økonomisk tilskud, lån af lokaler eller lignende.”

FLASKEVOLD FRA FOLKETS HUS

Når man ser på antallet af sager med venstreradikal vold og hærværk er det svært at tro, at PET og politiet tager opgaven seriøst. Problemet er på ingen måde faldende, tværtimod. I foråret blev to islamkritikeres biler totalskadet af hærværksmænd, angiveligt af personer fra det kommunalt støttede venstreradikale miljø. I løbet af kun en enkelt måned blev islamkritikeren Rasmus Paludan overfaldet hele syv gange er personer fra samme miljø med alt fra lort til tis og tæsk.

Juraprofessor Ole Hasselbalch har tidligere i NewSpeek belyst, hvordan politet ser igennem fingrene med venstreradikale foreningers forstyrrelser af bl.a. demokratibevægelsen For Friheds lovlige, fredelige demonstrationer, stik imod loven:

“Ifølge straffelovens mere ukendte § 137, den såkaldte mødeterrorparagraf, straffes imidlertid også den, der søger at forhindre afholdelsen – altså gennemførelsen – af en lovlig offentlig sammenkomst (møde, optog eller lignende) med bøde eller fængsel i indtil 2 år. Og ifølge samme lovs § 118, stk. 2, går straframmen for den, som ved magtanvendelse eller trussel herom alvorligt krænker ytringsfriheden, eller som hindrer foreninger eller andre sammenslutninger i frit at udøve deres lovlige virksomhed, endog med fængsel op til 12 år, hvis sigtet er at øve indflydelse på offentlige anliggender eller at fremkalde forstyrrelse af samfundsordenen. Efter den såkaldte ordensbekendtgørelse må skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, heller ikke finde sted. Bekendtgørelsen rummer også regler om brugen af støjende instrumenter m.v.”

NU IGEN: VENSTREORIENTERET KØLLEVOLD FRA KOMMUNALT HUS

Flere YouTube-video som nedenstående viser, hvor voldsomme de venstreradikale foreninger, der altså modtager tilskud og får stillet lokaler til rådighed af Københavns Kommune, opfører sig:

Uddrag af Justitsministeriets svar, som NewSpeek er kommet i besiddelse af.

Denne Citroen tilhørende en For Frihed-tilhænger er totalskadet efter at venstreorienterede har hælt ætsende substans på samtlige vinduer og flænset to dæk.

Anders Bruns helt nye bil fik hældt ætsende substans på alle vinduer, som nu skal skiftes.
Talskvinden for For Frihed Tania Groth har oplevet truende hærværk på sin hoveddør: “Vi ved hvor du bor!”

NU IGEN: VENSTREORIENTEREDE SMADRER LØS, POLITIET OG JUSTITSMINISTEREN GØR INTET

Del artiklen her: