KOMMENTAR: REGERINGEN BØR VÆLGE EN OBJEKTIV INDVANDRERMODEL

Muslimer
Del artiklen her:

(Foto: Et alt for stort antal migranter har ikke den fornødne intelligens til at integrere sig i og bidrage til vores vestlige samfund, mener professor Helmuth Nyborg)

Evolutionsbiologer støtter statens kulturelle smeltedigel-teori og kritiserer den biologiske koldvinter-teori. Da smeltedigel-teorien truer dansk demokrati og vinter-teorien beskytter det, burde regeringen snarest udskifte sin symbolpolitik med biologisk baseret realpolitik.

Kommentar af Helmuth Nyborg, prof. emer., dr. phil.

Smeltedigel-teorien med sin indbyggede lighedsideologi antager, at indvandring fra hele verden bidrager positivt til dansk demokrati og velfærd.

Den rummer flere meget forskellige forudsætninger. At (efter)uddannelse kan udligne væsentlige IQ forskelle over tid. At i guds øjne er vi alle lige og har fælles universelle værdier. At filosoffer mener, at vi kan handle på universelle (fx. kategoriske-moralske) imperativer. At sociologer og psykologer mener, at miljøfaktorer ændrer folk synderligt. At marxister kan skabe det klasseløse samfund og feminister ligestilling. At økonomer mener, at kognitiv kapital er ligeligt fordelt.

Derudover, at staten uden videre kan bruge juridiske fremfor biologiske definitioner ved tildelingen af statsborgerskab og dermed ligestille alle samfundsmæssigt. At naturalisering ikke kamuflerer væsentlige biologiske forskelle og ikke misvisende sammenblander etniske danskere med folk fra fjerne egne i demografisk statistik.

Smeltedigel-teorien og dens fætter – lighedsideologien – er således forudsætningsfyldt, vidt udbredt, og anses af mange for naturlig, tilstræbelsesværdig, ja ukrænkelig.

Lidt uventet forsvarede en række danske evolutionsbiologer for nyligt denne kulturelle smeltedigelteori, ved at kritisere en kronik, der stillede spørgsmålstegn ved indvandrerpolitikkens underliggende antagelse om, at alle er lige værdifulde og derfor kan indpasses uanset evolutionær baggrund (JP, 12.11.2016).

Således følte fem professorer og en lektor sig fagligt forpligtede til at imødegå, hvad de så som kronikkens misbrug af naturvidenskabelige termer i forbindelse med demokratidebatten (Debat JP, 29.11.2016). De advarede offentligheden mod en blind og fuldstændig forkert biologisk opfattelse, rendyrket vrøvl, og slet skjult racisme. Så fulgte elleve professorer og ph.d’ere trop og advarede offentligheden om, at kronikken var skrevet af en uvidende fupmager og selvforherligende fantast, som savnede den mest basale faglige indsigt (JP, 02.12.2016),

Hvorfor denne skingre tone, når blot ét køligt videnskabeligt argument rakte? Hvorfor bruge titler og autoritet til at afmontere forsknings- og ytringsfrihed?

De gav selv svaret: Kronikkens ”påstande” måtte under ingen omstændigheder danne grundlag for aktuelle politiske beslutninger (min fremhævning).

Dette indebærer, at indvandreres IQ snit på 86 ikke må tages som tegn på, at Danmark er på vej mod amerikanske tilstande med stigende sociale spændinger. Vi må ikke drage politisk lære af, at indvandring fra forskellige lande til USA ikke førte til den favoriserede kulturelle smeltedigel, men snarere til en salatskål, hvori forskellige etniske grupper lever mere eller mindre isoleret. Vi må ikke forstå, at når sorte i snit scorer 15 IQ points lavere end hvide, så får mange af dem en kortere uddannelse, lavere erhvervsstatus, og højere kriminalitetsrate, og bor i ghettoer, hvilket alt sammen skaber sociale spændinger. Vi må ikke erkende, at langvarige borgerrettighedskriser afspejler permanente problemer, idet indvandrere fra lav-IQ lande i snit er mindre produktive end indvandrere fra høj-IQ lande, og trækker betydelige sociale ydelser over mange generationer. Alle er jo teoretisk set lige værdifulde og smelter sammen.

Evolutionsbiologernes ”faglige forpligtelse” advarer indirekte folk mod at læse den geoklimatiske, differentialpsykologiske, adfærdsgenetiske, og biologisk inspirerede litteratur, der støtter koldvinter-teorien om evolutionære uligheder og som omtales i et genmæle (Debat JP, 05.12.2016) og mere uddybende af Emil Kirkegaard (følg linket på www.helmuthnyborg.dk).

Koldvinter-teorien antager i korthed, at jo længere præhistoriske migranter fra Afrika nåede op i nordlige områder, desto stærkere blev det selektive pres på træk som hjernestørrelse og relateret IQ og altruisme, i kampen for at overleve vinterkulden. Disse og andre træk viser sig at være vitale for udviklingen af demokratiske systemer. Trækkenes dokumenterede arvelighed antages at kunne forklare de signifikante nationale forskelle vi ser i dag. De mindre afvigelser fra rene nord-syd dataregressionslinjer kan forklares ved lokale miljøforhold (fx. istid, klima, tørke, oversvømmelse), nationale forskelle i naturressourcer (fx. olie) og politik (fx. planøkonomi), overbefolkning, og krig.

Ironisk nok bygger evolutionsbiologernes forsvar for lighed på et forkert biologisk grundlag. Det er ganske vist korrekt, at mennesker syd for Sahara er genetisk mere forskellige end alle os nord for Sahara, som er meget tæt beslægtede. Men de begår den såkaldte Lewontinske fejltagelse, når de bruger dette som argument imod dannelse af nord-syd trækforskelle.

For det første skyldes den mindre nordlige genetiske variation primært, at relativt få mennesker forlod Afrika for at vandre nordpå (den såkaldte Founder Effekt). Dernæst ses den formindskede variation væsentligst i ikke-kausalt DNA (såkaldt Junk DNA), som ikke er relevant for fremkomsten at træk, såsom IQ, der beror på effekten af mange gener, hvert med et lille bidrag. For det tredje, selvom det er korrekt, at henved 3,1 milliarder af menneskets basepar er identiske for de fleste, så er der i hvert fald 3,5 millioner basepar tilbage, som fuldt ud tilstrækkeligt kan forklare markante individuelle og summerede nationale forskelle. Evolutionsbiologernes overordnede mål for genetisk variation har således ikke større relevans for forståelse af årsager til forskelle i vigtige træk, fordi der stadig er millioner af genetiske loci som kan variere på tværs af mennesker og racer.

Sidst, men ikke mindst: Empiriske målinger viser , at der er en 100 cm3 hjerneforskel og 30 IQ points forskel mellem nord og syd, som skal forklares og ikke bare tales væk.

Hvad angår den ”slet skjulte racisme”, trækker evolutionsbiologerne det uvidenskabelige racisme-kort, selv efter at jeg har afskaffet racebegrebet til fordel for objektivt geo-klimatisk betinget økotypologi, dvs. klassificering efter hvilken økologisk-geografisk evolutionær temperatur-niche ens forfædre har levet i gennem utallige generationer. Mener de også, at genetiske medicinere der taler om bio-geographical ancestry er racister?

Det er således ren og skær uvidenhed, der får evolutionsbiologerne til at advare politikerne mod koldvinter-teori og fejlagtigt forsikre omverdenen om, at vort humane og stærke samfund er resultatet af en smeltedigel under konstant tilstrømning af indvandrere fra syd og påvirkninger fra hele verden.

De dækker over, at smeltedigel-teorien modsiges af den stigende ulighed i USA og Europa efter globaliseringen og nye lav-IQ indvandringsbølger. De modarbejder bevidst en mulig forklaring på den tragiske udvikling i mange afrikanske lande og hvorfor Sydafrika og Zimbabwe forfalder, efter at hvide flygter eller jages ud. De forholder politikerne relevant viden om hvorfor militær og anden intervention ikke udløser fuldt demokratiske tilstande i lav-IQ lande som Irak og Afghanistan.

De har end ikke set, at deres egen smeltedigelteori er nedsmeltet. Derfor negligerer de, at differentialpsykologien producerer stadig mere overbevisende empiri til støtte for koldvinter-teori. Derfor afviser de uden videre en evolutionær forklaring på de aktuelle nord-syd forskelle i hjernestørrelse og IQ. Derfor mener de ikke, at psykometri forklarer på en ligefrem måde hvorfor især lav-IQ indvandrere møder store uddannelses- og erhvervsproblemer. Derfor forstår de ikke Adfærdsgenetikkens forklaring på, at andengenerationsindvandrerbørn i snit må ligge 1 – 1½ år efter etnisk danske børn allerede i 2. klasse. De tager ikke højde for, at arveligheden for IQ er på 60-80% og chokeres derfor når det viser sig, at selv 3. generationsbørn klarer sig dårligt. De forstår ikke, at det omvendte forhold mellem IQ og psykopatologi forklarer indvandreres (og lav-IQ danskes) kriminelle overrepræsentation. De erkender ikke, at etniske forskelle i fertilitet vil øge omfanget eksponentielt af disse permanente problemer.

Disse fremtrædende danske evolutionsbiologier søger bevidst at skjule, at koldvinter-teori og dens støttediscipliner forudsiger ret præcist hvilke negative samfundsmekanismer der sættes i spil, når lav-IQ indvandrere hurtigt bosætter sig i stort tal i nordlige egne. De forstår ikke, at demokrati og velfærd bæres hovedsageligt af begavede (dvs. IQ snit > 90) og altruistiske (fx. skattebetalende) befolkninger, og omvendt ruineres af lav-IQ folkeslag.

Deres u-informerede smeltedigelteori har fået regeringen til at lukke mange mennesker ind, der ikke kan klare sig selv og som med stor sandsynlighed vil ende som underklasse på permanent overførselsindkomst. Den videnskabeligt baserede koldvinter-teori siger jo, at arvelige træk, der hvert især beror på effekten af mange gener, uvægerligt flytter med hurtige vandrere, og at åbne-grænsers politik lokker dem ind i en uværdig situation i hightech samfund som det danske. På den anden side vil høj-IQ indvandring fra lav-IQ lande ”brain-draine” disse. Som moralsk ansvarlig nation kan vi simpelthen ikke forsvare nogen af disse løsninger.

Regeringen bør derfor snarest opgive sin ideologisk baserede destruktive smeltedigel-politik og lade sig oplyse af iskold vinter-teori, selvom danske evolutionsbiologer ikke varmer sig ved den. Den bør erstatte det venstreorienterede mantra ”Vi er alle sammen lige” med det objektive ”Vi er alle sammen skæve, men nogen er skævere end andre”.

Det ville rette Danmark, Europa og USA op igen.

Del artiklen her: