ØST-VEST PARADIGMESKIFTET

Vladimir-Xi
Del artiklen her:

Lars Bern den 17. Februar 2021

Oversat af Erik Refner, senior.

Lars Bern er svensk doktor i teknologi, virksomhedsleder, forfatter og samfundsdebattør. Lars Bern driver en blog under navnet Anthropocene (https://anthropocene.live), som beskæftiger sig med miljø, sundhed samt geopolitiske spørgsmål. Hans blog har mere end 10,000 besøgende hver dag. Bern har også skrevet den meget solgte bog ”Den Metabola Pandemin”, hvori han bl.a. diskuterer, hvordan det høje kulhydratindtag og sukker fører til 40 millioner for tidlige dødsfald i verden hvert eneste år.

I lyset af mine egne geopolitiske analyser som jeg tidligere har gjort, fulgte jeg med stor interesseret hvad Vladimir Putin og Xi Jinping sagde på dette års virtuelle Davos-møde. Her følger et forsøg på kort at skitsere, hvad der kom frem.

Mellem 25. og 29. januar samledes mange af verdens top-ledere til en digital konference med titlen The Davos Agenda. Dette var et alternativ til det sædvanlige årlige møde i Davos med World Economic Forum (WEF).

Målet var at diskutere fundamentet for en påtænkt ny verdensøkonomisk arkitektur, som har fået navnet The Great Reset efter en bog med samme titel skrevet af WEFs formand Klaus Schwab. Han fremhæver at pandemien er et usædvanligt, men dog begrænset, window of opportunity for at vi kan reflektere, efterprøve og rekonstruere vores verden. Oprindelsen til hans ideer er ærke-globalisten Zbigniew Brzezinski’s tanker som han fremsatte i 1970 i skriftet: ‘Between Two Ages: America in the Technotronic Era’.

Brzezinski skrev: “Den Teknotroniske æra indebærer en gradvis fremkomst af et mere kontrolleret samfund. Et sådant samfund vil blive domineret af en elite, som vil blive uhindret af traditionelle værdier. Snart vil det være muligt at udøve en næsten kontinuerlig overvågning af enhver borger og at kunne vedligeholde ajourførte komplette filer, som indeholder selv de allermest personlige oplysninger om borgeren. Disse filer vil blive øjeblikkeligt tilgængelige for myndighederne.”

Brzezinski’s tanker danner grundlaget for kampagnen for en ny verdensorden, som det globale oligarki nu forsøger at lancere med sit Great Reset.

Det mest interessante, der skete under det virtuelle Davos-møde var to foredrag, et af Xi Jinping og et af Vladimir Putin.

Det var to ekstremt tunge og særdeles bemærkelsesværdige indlæg, som stort set er blevet forbigået i tavshed i den vestlige propagandapresse og i public-service medierne. Man bliver nødt til at gå til de alternative nyhedskanaler for at finde nogle kommentarer og analyser (se links i slutningen).

De to foredrag viser med stor tydelighed den ideologiske grænse, som nu er ved at blive trukket mellem det vestlige oligarki (domineret af de vestlige globale virksomheder, bankerne og deres største ejere) og de østlige supermagter og deres politiske ledere. Det står nu klart, at skillelinjen i dagens verden går mellem Vesten, som er faldet tilbage til Malthusianske (Note1) tanker og Østen, der tror på fortsat grænseløse fremskridt for menneskeheden.

De to foredragsholdere mener, at for at skabe bæredygtighed, sætter det Vestlige oligarki sin tillid til en uni-polær verden med en lukket økonomisk udvikling, der styres af edb-modeller baseret på en balanceret nul-vækst, hvorimod de selv går ind for en multi-polær dynamisk verden, hvor bæredygtighed opnås gennem innovationer og teknologisk udvikling.

Vestens lukkede uni-polære model kræver, at de nationale regeringer underkaster sig et globalt totalitært system styret af en elite, der anses for kvalificeret til at kontrollere og distribuere afkast fra de formodede begrænsede ressourcer. Et eksempel herpå er Paris-aftalen vedrørende klimaet.

Den multi-polære model respekterer suveræne stater og fokuserer på at frigøre nye ressourcer via videnskabelige og teknologiske fremskridt.

Den ene er således baseret på et nulsumsspil af typen win-lose, i hvilket den stærkeste vinder.

Den anden, som Xi og Putin går ind for, er baseret på en dynamik som skabes gennem et win-win-samarbejde, der er til gavn for alle.

I tilfælde af ressource-mangel og befolkningstilvækst indtager det herskende vestlige oligarki (f.eks. Bill Gates) en neo-Malthusiansk opfattelse: Befolkningstilvæksten skal begrænses baseret på planlagte økonomiske matematiske modeller for “bæredygtighed”, der er defineret ud fra en tænkt naturlig ligevægt.

For at overvinde de fysiske begrænsninger, fremhæver Xi og Putin en åben model, der går ind for videnskabelige og teknologiske fremskridt og en reel (ikke en finansiel) vækst.

Et par enkle fakta, som Malthusianerne aldrig har indset er, at mængden af de fysiske ressourcer, der udgør jorden, er omkring tusind milliarder kubik-kilometer.

Den samlede mængde materiale taget ud af jorden og konverteret over to århundreder med stærk økonomisk vækst udgør omkring 100 kubik-kilometer.

Med denne hastighed tager det hundrede millioner år for menneskeheden at lægge beslag på 1% af Jordens fysiske ressourcer.

Bæredygtighed handler derfor ikke om jordens begrænsede ressourcer, men om at bruge dem på en måde, som ikke skader økosystemet.

For at kunne forsvare deres Malthusianske syn, har globalisterne hængt sig op på kuldioxid-udslippet. Der findes ingen tegn på, at højere kuldioxid-niveauer til dags dato har skadet økosystemet – tværtimod.

Xi peger på nødvendigheden af at løfte landene i syd op til det samme niveau som resten af verden. Dette kræver en fortsat økonomisk udvikling. Putin lagde også vægt på det uholdbare i de stadigt større uligheder som den vestlige finansielle økonomi forårsager, hvor 1% bliver rigere og rigere på bekostning af alle andre – en udvikling som desuden er accelereret under corona-pandemien.

Putin påpegede, at der er en risiko for, at vi står over for et sammenbrud i den globale udvikling. Noget sådan vil blive præget af alle-mod-alle krige og forsøg på at håndtere modsætninger ved at udse sig interne og eksterne fjender samt ødelæggelsen ikke kun af traditionelle værdier som familien (som man sætter i højsædet i Rusland) men også af grundlæggende friheder såsom valgfrihed og privatliv.

Putin tilsluttede sig Xi’s kommentarer ved at pege på tre reformområder:

1. Økonomisk udvikling for alle,

2. De store tech-giganter skal forhindres i at overtage det politiske system samt

3. En reform der skaber win-win situationer i internationale relationer.

Drivkraften skal hvile på to fundamenter:

1. Suverænitet – hvilket betyder den gamle-prøvede Vestfalske model (ikke The Great Reset med hyperkoncentreret global “regeringsmagt”) – og

2. Bæredygtig udvikling drevet af teknologisk videnskabelig fremgang – ikke Tekno-feudalisme.

Det som fremgår af Xi’s og Putin’s tale er begyndelsen på en ny kold krig mellem oligarkiets finansielle kapitalisme mod Kinas og Ruslands reelle industri-kapitalisme.

Putin fremhævede, at de moderne teknologi-giganter, især de digitale virksomheder, spiller en stadig større rolle i samfundslivet. (Der tales meget om dette for øjeblikket, specielt om de begivenheder, der fandt sted under valgkampen i USA). De er ikke bare økonomiske giganter, men på flere områder konkurrerer de reelt set med stater. Deres brugere består af milliarder af mennesker, som tilbringer en betydelig del af deres liv i deres ”ekosystemer”. Efter disse selskabers mening er deres monopol optimerede til at organisere teknologiske og forretningsmæssige opgaver. Det kan være at der er således, men mange spekulerer på om en sådan monopolisme opfylder offentlighedens interesser?

Putin pegede på at det neoliberale system var mislykket med at leve op til løfterne om velfærd og muligheder for alle – især hvad angik de mest udsatte. Han opfordrede til en tilbagevenden til realøkonomi, som skaber job. Fire punkter skal prioritetes, sagde han:

1. Alle skal have komfortable levevilkår.

2. Alle skal have et job, som sikrer en bæredygtig vækst og indkomst og alle skal have adgang til livslang uddannelse.

3. Alle skal være sikret adgang til medicinsk pleje af høj kvalitet.

4. Alle børn skal uanset familieindkomst have en god skoleuddannelse.

Han spurgte om ikke systemets fiasko var direkte relateret til hvad han kaldte ”Tech soft-totalitarisme”?

Da systemet ikke har lyst til at indrømme sin egen fiasko, mener han ikke det er synderligt overraskende at Big Tech har hittet på en mere fordelagtig virkelighedsfortælling, i hvilken systemets fiasko siges at være begrundet i historisk uret og racisme og at alt der afviger herfra bliver bortcensureret.

Putin påpeger, at uvilligheden til at acceptere alle beviserne på systemets fejl og den riggede økonomi får vestlige ledere til at omdefinere virkeligheden. Han bemærker, at hvis man forsøger at forlænge den imaginære økonomi ved at at trykke flere og flere gældspapirer i stedet for at anerkende fiaskoen, er det ikke underligt, at man bliver nødt til at lukke munden på al opposition. De som ikke er delagtige i den propaganda som Big Tech og mainstream medierne utrætteligt fylder os med, må derfor marginaliseres og skubbes ud i samfundets yderkanter.

New York Times foreslår som noget nyt at Biden-administrationen skal udpege en “Reality-Czar”, der skal bemyndiges til at tackle “misinformation” og “ekstremisme” (en ”skygge-inkvisition”?)

Spørgsmålet er om Putin’s lavmælte opfordringer – til at vende tilbage til den klassiske økonomiske model, til realøkonomien, til jobskabelse, til komfortable levevilkår og til muligheder for uddannelse af ungdommen – vil vinde gehør?

Xi påpegede, at et hovedproblemet i de internationale relationer er ønsket om at påtvinge andre sin egen historie, kultur og sociale system. Han sagde, at alle bør være forpligtet til at overholde internationale love og regler i stedet for at søge egen suverænitet. International styring skal være baseret på konsensus, regler vi er kommet overens om, ikke på ordrer fra nogle få. En klar markering af Vestens forsøg på at få sit eget monopol på en regelbaseret international orden. Han sendte et tydeligt budskab om, at de dage er forbi hvor dette er, hvad vi skal forstå med international lov.

På linje med det synssæt som Xi og Putin gav udtryk for, har regimet i Kina for nylig stækket sin ledende hyper-rige oligark Jack Ma og gjort det klart, at man ikke vil tillade oligarkiet at blande sig i landets politik således som det sker i Vesten. Putin har tidligere fået gennemført lignende beslutninger i Rusland.

Samtidig med Xi’s og Putin’s taler gik den russiske udenrigsminister Lavrov også ud med en kraftig markering overfor EU. Han sagde, at Rusland var parat til at bryde med EU, hvis man atter ser, at man pålægges sanktioner på områder, der skader landets økonomi. Vil I have fred, så forbered jer på krig!

Denne udtalelse, markeringen overfor Jack Ma samt Xi’s og Putin’s foredrag kan ikke ses som andet end at et reelt paradigmeskifte i Ruslands og Kinas relation til Vestverdenen.

Formentlig tænker man ikke længere at spille det diplomatiske spil på Vestens vilkår, og man vil ikke længere finde sig i Vestens hyperrige oligarki forsøger at blande sig i deres landes politik. Dette er et tydeligt tegn på Vestens stærkt svækkede position i verdenspolitikken.

Lars Bern

Note 1: ER: Malthusiansk – i henhold til teorierne udarbejdet af T. R. Malthus, som siger at befolkningstilvæksten vokser hurtigere end de livsnødvendige behov kan tilfredsstilles – med mindre der sker en befolknings-reduktion gennem krig, hungersnød eller sygdomme.

For de som er interesseret i flere detaljer henvises til:

Xi, Putin make the case for win-win vs zero-sum – Asia Times

Xi and Putin Stand Up for Humanity at Davos: Closed vs Open System Ideologies Clash Again — Strategic Culture (strategic-culture.org)

China Definitively Reins In Jack Ma’s Ant Fintech Empire – Agreement Reached On “Restructuring” (nationandstate.com)

Davos 2021 Speeches by Putin and Xi Point to a Different Future | New Eastern Outlook (journal-neo.org)

Collective Hysteria: Western Leaders Work To Alter the Definition of Reality – LewRockwell

Crucial statement by Foreign Minister Lavrov – geopolitic

Del artiklen her: