INTERNATIONALT SET KAN DET MESTE AF LØNGABET FORKLARES – DER KAN STORT SET IKKE PÅVISES KØNSDISKRIMINATION

PayGap
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Kvinder tjener i gennemsnit mindre end mænd. De arbejder oftere på deltid, og i fuldtidsansættelse arbejder de i gennemsnit færre timer. De har sjældnere lederstillinger. Af disse og andre grunde ligger kvinders timeløn i gennemsnit ca. 15 % under mænds timeløn.

Der kan stort set ikke påvises kønsdiskrimination
Man kan spørge, om ikke også kønsdiskrimination bidrager til at kvinders løn er lavere. Hvis kvinder og mænd arbejder lige mange timer ugentligt i samme type job, på samme niveau i hierarkiet, og kvinder så får lavere timeløn end mænd, så kan man tale om diskrimination. Men sker det?
For at se, om der er diskrimination, må man se på hvor stor en del af lønforskellen, der kan forklares på anden vis. Til at belyse det findes bl.a. en undersøgelse af over 8 mio. mennesker, fordelt på 33 lande i verden. Der indgår data fra Norge, Sverige og Finland, men ikke fra Danmark.

Figuren i linket her viser nogle resultater for Storbritannien, Frankrig og Tyskland. Man ser at den rå lønforskel (øverste bjælke) reduceres meget, når man tager hensyn til forskelle i ledelsesniveauer.
Kvinder er mest på de lavere ledelsesniveauer, hvor lønnen er lavere, og på disse lavere niveauer er mænds løn selvsagt også relativt lave.

Hvis man yderligere ser på lønforskellen, når mænd og kvinder er ansat i samme firma, så er forskellen endnu meget mindre, og hvis de har samme arbejdsfunktion, er den endnu mindre. I gennemsnit for alle 33 lande fandt man en uforklaret lønforskel mellem mænd og kvinder på kun 1,6 %. Der kan altså stort set ikke påvises nogen direkte diskrimination.

Del artiklen her: