FLOKKENS LOGIK

vaccine
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

 

Hermed en dansk oversættelse af The Logic of the Herd, der tidligere har været bragt på NewSpeek. 

Efter oversættelsen udført af en følger kommer den engelske artikel igen med kildeangivelse. 

***

Flokkens logik
I sin uophørlige kampagne for at fremme vaccination, spurgte CBC (Canadian Broad Casting) for nylig en parade af pro-vaccine folk om deres holdning til dem, der nægter at blive vaccineret. En af dem, en læge, opsummerede dét, som der var bred enighed om: Jeg mener, det er OK at have frihed til at vælge, det er deres ret. Men andre mennesker har ret til ikke at blive smittet af dem der træffer den beslutning. Hmm.

Lad os pakke dette ræsonnement ud.

For det første mener denne vaxxer [pro-vaccine] åbenbart, at ikke-vaccinerede kan få Covid-19 og overføre det til andre mennesker. Dette er givet. Men hvem er disse “andre mennesker” som kan blive smittet?

De vaccinerede?

Hvis denne vaxxer indvilligede i at blive vaccineret, må man gå ud fra, at han gjorde det, fordi han troede, at han, hvis han var dobbelt vaccineret, ikke ville blive smittet med Covid-19, ikke sandt?

I så fald burde han være usårlig over for de ‘dumme, egoistiske og uansvarlige’ mennesker, der endnu ikke har underkastet sig Covid-stikket. Den beskyttede behøver ikke beskyttelse mod de ubeskyttede. Han burde ikke have grund til bekymring for sin egen velfærd. Og han bør heller ikke være bekymret for velfærden for de 82 % af canadierne, som også er dobbelt-vaccineret. Korrekt?

Så derfor må hans tilsyneladende bekymring være for de 18 %, for de 3 millioner ikke-vaccinerede canadiere, som kan blive smittet af andre ikke-vaccinerede canadiere. 

Men de som vælger at forblive uvaccinerede, er tydeligvis ikke bekymrede for at blive smittet. De bekymrer sig ikke om deres “ret” til ikke at blive smittet af andre uvaccinerede.

Så hvor er logikken?
Så hvor er logikken i dette? Hvad er de ‘evangeliske bekymringsvorter’ [folk der bekymrer sig unødigt] bekymrede for? Helt bestemt ikke mine rettigheder. Og bestemt ikke Nürnberg-kodekset, som de aldrig har læst, haft ønske om at læse eller skænke nogen tanke. Den indeholder en for dem ubelejlig erklæring om, at intet menneske må underkastes en medicinsk procedure uden dets informerede samtykke.

Åh, og forresten, hvis jeg bliver truet med at blive fyret fra mit job eller på anden vis presset til at blive vaccineret, er det ikke “frivilligt”. “Underkast dig denne medicinske praksis eller forspild dine karrieremuligheder og dit levebrød” er et ultimatum, ikke et tilbud om frit valg. Det er en klar overtrædelse af kodeksen, som 14 millioner allierede soldater, sømænd og flyvere gav deres liv for at sikre.

Min onkel var et af de mennesker. Han tog til et andet kontinent for at bekæmpe dem, der styrede deres undersåtter med KONTROL, udgangsforbud, pas, bringe kritikere til tavshed, statspropaganda, medieensretning, tankekontrol, forfatningsstridige foranstaltninger og tvangsindsprøjtninger. Du kender typen. I Canada kalder vi dem “Premiers” [Prime Minister = Statsminister].

I betragtning af hans ofre og ofringen af 45.000 andre unge canadiere fra hans generation er jeg ikke til sinds at give efter for nogen form for tyranni.

Det bliver nødvendigt med endnu en Nürnberg-retssag
Det bliver nødvendigt med endnu en Nürnberg-retssag. Hvis den kommer, forventer jeg, at der vil være mindst en bioetiker på anklagebænken. Ved nærmere eftertanke, lad rammen for retssagen være Western University i London, Ontario, epicentret for idiotiske maoister og forsimplede fascister.

Faktisk har den fobiske dobbeltvaccinerede grund til bekymring, men bekymringen bør ikke handle om virussen, men om vaccinerne. Du ved, dem som har fået betegnelsen “sikre”.

Hvis jeg skal sige det, som det er, så er jeg overbevist om, at ikke-vaccinerede kan få Covid. Men jeg tror også, at vaccinerede kan få Covid. Og begge kategorier, vaccinerede og ikke-vaccinerede, kan videregive smitten.

Netop af den grund mener jeg, at vaccinepas er meningsløse. Personer med et vaccinepas kan også videregive Covid. Så på hvilken måde er udelukkelsen af ikke-vaccinerede fra det offentlige rum nyttigt til at “stoppe spredningen” af tilfælde? Handler det her virkelig om at bekæmpe en ‘pandemi’? Man kan have sin tvivl.

Hvordan stopper vi så denne ‘virus’?  

Vi kan ikke stoppe den. Virussen vil altid være der.

“Man kan ikke få disse vira til at forsvinde”
Som Dr. Dan Stock sagde, kan man ikke få disse vira til at forsvinde. Naturhistorien for ALLE luftvejsvira er, at de cirkulerer hele året rundt og venter på, at immunsystemet bliver svagt i løbet af vinteren, eller bliver forvirrede – som det for nylig er sket med disse vacciner. Så forårsager de symptomatisk sygdom. 

Fordi de ikke kan filtreres bort OG fordi de har dyrereservoirer – kan ingen få denne virus til at forsvinde… Ingen vaccine forhindrer dig i at blive smittet. Du bliver smittet. Du udskiller patogener. Dette gælder især for virale respiratoriske patogener. 

Du bliver bare ikke symptomatisk af det. Så du kan ikke stoppe spredningen. Du vil ikke lykkes med disse numre, som du havde planlagt, eller blive bedre ved at gøre nogen af de ting, du gør, fordi det er virale respiratoriske patogeners karakter 

Og du kan ikke forhindre det med en vaccine, for de gør ikke netop det, som du vil have dem til at gøre. Og du vil jagte dette resten af dit liv, indtil du erkender, at Center for Disease Control og Indiana State Board of Health har givet dig meget dårlig videnskabelig vejledning.

Hvis vi fortsætter med at betragte vaccine-boostere som vores frelsere og griber til drakoniske foranstaltninger, når de ikke leverer, så vil vi blive dømt til en fremtid, hvor masker og lockdowns, vaccinepas og rejserestriktioner er permanente elementer i vores samfund. 

Som man siger: ”De, der bytter frihed for sikkerhed, ender med ingen af delene”.

***

The Logic of the Herd

 In its relentless campaign to promote vaccination, the CBC recently asked a parade of pro-vaxxers about their attitude toward those who refuse to be vaccinated. One of them, a doctor, summed up the consensus: I think it’s OK to have freedom of choice, that is their right. But other people have the right not to be infected by those who make that decision. Hmm. 

Let’s unpack that reasoning. 

Firstly, this vaxxer obviously believes that unvaccinated people can contract Covid-19 and transmit it to other people. That’s a given. But who are these “other people”? 

The vaccinated? 

If this vaxxer agreed to be vaccinated, one can assume that he did so because he thought that he would not be infected by Covid-19 if he was double-vaxed. Right? 

In that case, he should be invulnerable to those ‘stupid, selfish and irresponsible’ people who have not yet submitted to the Covid jab. The protected do not need protection from the unprotected. He should not be worried for his own welfare. And he should not be worried about the welfare of the 82% of Canadians who also have been double-vaxxed. Right? 

So therefore, his apparent concern is for the 18%, for the 3 million unvaccinated Canadians who can be infected by other unvaccinated Canadians. 

But the unvaccinated, by choosing to remain so, obviously aren’t worried about being infected. They are not concerned about their “right” not to be infected by other unvaccinated people. 

So where is the logic in this?

So where is the logic in this? What are the evangelical worry warts worried about? Certainly not my rights. And certainly not the Nuremberg Code, which they have never read, cared to read, or cared to think about. It contains an inconvenient declaration that no human being must be subject to a medical procedure without his informed consent. 

Oh, and by the way, if I am threatened by job termination or coerced into getting vaccinated, it is not “voluntary”. “Submit to this medical procedure or forfeit your career and livelihood” is an ultimatum, not an offer of free choice. It is a clear violation of the Code that 14 million Allied soldiers, sailors and airmen died to secure. 

My uncle was one of those people. He went overseas to fight the folks who believed in CONTROL. In lockdowns and passports and silencing critics and state propaganda and media uniformity and thought control and unconstitutional measures. And forced injections. You know the type. In Canada we call them “Premiers”. 

Given his sacrifice, and the sacrifice of 45,000 other young Canadians of his generation, I am in no mood to knuckle under to tyranny. 

There needs to be a second Nuremberg Trial
There needs to be a second Nuremberg Trial. If there is, I expect that there will be at least one bioethicist in the dock. On second thought, let’s stage the trial at Western University in London, Ontario, the epicentre of Maoist morons and facile fascists. 

Actually, the phobic double-vaxxed do have cause to worry, but it should not be about the virus, but about the vaccines. You know, the ones that are deemed “safe”. 

To tell you the truth, I believe that unvaccinated people can acquire Covid. But I believe that vaccinated people can acquire Covid as well. And both categories of people can transmit it. 

That is exactly why I believe that vaccine passports are meaningless. People with a vaccine passport can transmit Covid too. So how is barring unvaccinated people from public spaces helpful in “stopping the spread” of cases? Is this really about fighting a ‘pandemic’? One wonders. 

How then do we stop this ‘virus’? 

We don’t. It will always be with us. 

“You cannot make these viruses go away”

As Dr. Dan Stock stated, You cannot make these viruses go away. The natural history of ALL respiratory viruses is that they circulate all year long, waiting for the immune system to get sick through the winter, or become deranged — as has happened recently with these vaccines. 

Then they cause symptomatic disease. Because they cannot be filtered out AND they have animal reservoirs — no one can make this virus go away… No vaccine prevents you from getting infected. You get infected. You shed pathogens. This especially true of viral respiratory pathogens. You just don’t get symptomatic from it. 

So, you cannot stop spread. You cannot make these numbers that you planned on get better by doing any of the things that you’re doing. Because that is the nature of viral respiratory pathogens. 

And you can’t prevent it with a vaccine, because they don’t do the very thing that you’re wanting them to do. And you will be chasing this the remainder of your life until you recognize that the Center for Disease Control and the Indiana State Board of Health are giving you very bad scientific guidance. 

If we continue to regard vaccine boosters as our saviors, and resort to draconian measures when they fail to deliver, then we will be condemned to a future where masks and lockdowns, vaccine passports and travel restrictions are permanent fixtures of our society. 

As the saying goes, those who trade liberty for safety wind up with neither. 

Kilde: 

https://www.eurocanadian.ca/2021/10/the-logic-of-herd.html

Del artiklen her: