DER FØRES KRIG MOD DET GLOBALE LANDBRUG. DEN UHOLDBARE FN-DAGSORDEN FOR 2030

KlausSchwab
Del artiklen her:

Klaus Schwab: « Vi har dem alle i vores hule hånd – politikere såvel som medier og især eksperter inden for forskning”

[Den uhyggelige udtalelse i linket stammer fra en hemmelig lydoptagelse og er en passende intro til nedenstående artikel af F. William Engdahl oversat af en følger. Der er indsat afsnit og enkelte mellemrubrikker for at lette læsningen på skærmen] 

*** 

 

Hunger

***

I løbet af de seneste uger er et angreb på landbruget sat ind, dvs. på vores mulighed for at producere de nødvendige fødevarer for menneskets overlevelse. Med G20 mødet for nylig på Bali, FN’s COP27 møde med sin 2030 dagsorden i Egypten, WEF i Davos og Bill Gates. 

Alle er de involveret. 

Almindeligvis bruger de en dystopisk sproglig ramme for at skabe en illusion om, at dette tjener et godt formål, mens de i realiteten fremmer et program, som fører til sult og død for mange millioner mennesker ja endda milliarder, hvis de får lov til at fortsætte. De er alle ledet af en koalition bestående af pengenes magt.

Fra G20 til COP27 og til World Economic Forum (WEF)

Den 13. november mødtes repræsentanterne fra de mest indflydelsesrige lande til G20 møde, heriblandt USA, UK, EU (selv om det ikke et land), Tyskland, Italien, Frankrig, Japan, Sydkorea og flere udviklingslande, heriblandt Kina, Indien, Indonesien og Brasilien. På mødet vedtog de en sluterklæring.

Første større punkt på dagsordenen var “opfordring til en hurtigt stigende ændring henimod et bæredygtigt og modstandsdygtigt globalt landbrugs- og fødevaresystem og forsyningskæder”. Desuden “at arbejde sammen om at producere og distribuere bæredygtige fødevarer, at sørge for at fødevaresystemerne bidrager bedre til en tilpasning til og afbødning af de klimatiske ændringer og til at standse og vende tab af biodiversitet og at variere fødevarekilderne …”  

De opfordrede også til “handel med landbrugsvarer, som var forventelige og ikke diskriminerende og baseret på WTO’s regler”. Dertil kommer, at “vi har besluttet at støtte vedtagelsen af innovative praktikker – især digital nyskabelse – i landbruget og fødevaresystemerne for at forbedre produktiviteten og bæredygtigheden i harmoni med naturen …” Dernæst fulgte den afslørende deklaration: “Vi forpligter os til at nå det globale mål om netto nul udledning af drivhusgas/kulstof ved at neutralisere kul henimod midten af århundredet.

Orwellsk i dobbelt forstand
“Bæredygtigt landbrug” med “netto nul udledning af drivhusgas” er Orwellsk i dobbelt forstand. For en udenforstående for FN-ordvalg lyder disse ord for godt. Det, som de faktisk dækker, er den mest radikale ødelæggelse af landbruget og dyrehold på globalt plan under navnet “bæredygtigt landbrug”.

Kun få dage efter G20 mødet på Bali afholdtes det årlige FN COP27 klimatopmøde i Egypten med sin grønne agenda. Her udarbejdede størstedelen af FN-landene sammen med ngo’er som  Greenpeace og nogle hundrede andre grønne ngo’er endnu en appel. COP27 lancerede noget, som de meget sigende kaldte FAST, som er et nyt FN-initiativ om en hurtig og bæredygtig ændring af fødevarer og landbrug (FAST: Food and Agriculture for Substainable Transformation).

FAST – som i “faste …”. Ifølge Forbes initiativ favoriserer FAST en “grøn omstilling til sunde, bæredygtige og klimaresistente fødevarer, som skulle medvirke til at reducere de omkostninger, som er forbundet med sundhed og klimaændringer med op til 1,3 billioner dollars og derved understøtte fødevaresikkerhed over for klimaændringerne”. Vi taler om store beløb. Den grønne omstilling til “sunde, bæredygtige og klimaresistente kostvaner” vil kunne reducere omkostningerne ved en klimaændring med 1,3 billioner dollars. Hvad skjuler sig egentlig bag alle disse ord?

Meget store beløb

Ifølge FN’s Fødevare- og Landbrugsorganisation (FAO), som udtalte sig til Reuter ved COP27-mødet, vil FAO om et år lancere en “benchmark” masterplan for reduktion af drivhusgasser fra landbruget.

Drivkraften bag denne krig mod landbruget kommer ikke som en overraskelse fra de store formuende investorer på initiativ af FAIRR2), som er en britisk baseret koalition af ledende internationale investorer, som fokuserer på “risici og muligheder ifølge ESG1) forårsaget af intensiv dyreholdsproduktion”. 

Blandt deres medlemmer figurerer de mest indflydelsesrige aktører fra finansverdenen med især BlackRock, JP Morgan Asset Management, den tyske AG Allianz, Swiss Re, HSBC banking, Fidelity Investments, Edmond de Rotchshild Asset Management, Credit Suisse, Rockefeller Asset Management, UBS Group AG og flere andre banker plus pensionsfonde med aktiver til i alt 25.000 mia. dollars. 

De indleder en krig mod landbruget
De indleder nu en krig mod landbruget, som de har gjort mod energien. FAO’s vicedirektør for klimaændringspolitikken, Zitouni Ould-Dada, erklærede på COP27-mødet: “Aldrig før har fødevarer og landbruget været målet for så megen opmærksomhed. Denne COP er afgjort den helt rigtige”. 

FAIRR hævder uden beviser, at “landbrugsproduktionen udgør omkring en tredjedel af drivgasserne på verdensplan og er den største trussel mod 86% af de arter, som er ved at uddø i verden, mens kvægopdræt er ansvarlig for tre fjerdedele af Amazonregnskovens forsvinden”.
FAO foreslår en dramatisk reduktion af husdyrproduktionen på verdensplan især kvæg, som ifølge FAO er ansvarlig for “næsten” en tredjedel af den globale udledning af den metan, som er forbundet med menneskerelaterede aktiviteter, der kommer fra bøvser, gødning og foderafgrøder”. For FAIRR er den bedste vej til udryddelse af bøvser og gødning fra køer at fjerne kvæget. 

Et bæredygtigt, men ikke levedygtigt landbrug

FAO er nu på trapperne med at offentliggøre en køreplan, som skal reducere de såkaldte drivhusgasser fra landbruget globalt under den falske påstand om et “bæredygtigt landbrug”, som bliver ledet af verdens største formuebesiddere heriblandt BlackRock, JP Morgan, AXA og andre, og det siger en del om den sande dagsorden. Disse finansielle institutioner er blandt de mest korrupte i verden. De skænker aldrig en øre der, hvor de ikke er sikre på at gøre en enorm forretning. Krigen mod landbruget er deres næste mål.

Begrebet “bæredygtigt” blev opfundet af Maltheserklubben i Rom af David Rockefeller. I rapporten fra 1974 skriver de, at “menneskeheden står ved et vendepunkt “Humanity at the Turn”, hvor Romklubben argumenterer: 

 “Landene kan ikke være afhængige af hinanden, uden at hvert enkelt land giver afkald på en del af sin uafhængighed eller i det mindste er klar over grænserne for denne. Øjeblikket er kommet for at udarbejde en overordnet plan for en bæredygtig organisk vækst og en udvikling på verdensplan, som hviler på en global fordeling af alle begrænsede ressourcer og et nyt globalt økonomisk system”.

Dette er den indledende formulering af FN’s agenda for 2030 og Davos’ Great Reset af 2020. I 2015 vedtog FN’s medlemslande det, som de kalder Målene for bæredygtig udvikling eller SDG: 17 mål for at ændre vores verden. Mål nr. 2 er at “udrydde sult, sikre fødevarer og en bedre ernæring og fremme af bæredygtigt landbrug”. 

Men hvis vi nærlæser forslagene fra COP27 og fra G20 og fra Klaus Schwabs WEF i Davos, så opdager vi, hvad disse smukke ord betyder. I dag bliver vi oversvømmet med forsikringer, som ikke er verificerede, med talrige modeller fra tænketanke, som bliver finansieret af regeringer eller af den private sektor, og som mener, at vores landbrugssystem er den største årsag til den globale opvarmning. 

Ikke kun CO2, men også metangas og nitrogen. Imidlertid er alle argumenter om drivhusgas som årsagen til, at vi står på randen af en uoprettelig katastrofe, hvis vi ikke ændrer radikalt på vores udledninger frem til 2030, en ukontrollerbar absurditet, som kommer fra uigennemskuelige computermodeller. På basis af disse modeller insisterer FN’s IPCC3) på, at medmindre vi forhindrer en temperaturstigning på 1,5°C i forhold til niveauet i 1850, så er verdens undergang umiddelbart forestående ved omkring år 2050.

Krigen er først lige begyndt

FN og WEF fra Davos slog sig sammen i 2019 for i fællesskab at udarbejde FN’s Agenda 2030 for en bæredygtig udvikling. På WEF’s hjemmeside indrømmer de åbenlyst, at det betyder afskaffelse af kilderne til proteiner fra kød, og at der skal indføres og promoveres udokumenteret kunstigt kød, anbefales alternative proteiner såsom saltede myrer og fårekyllinger eller orme fra jorden til at erstatte kyllinger eller okse- eller lammekød. På COP27 førte diskussionen hen på “de fødevarer, der ville være tilbage på jorden, især når man reducerede kødforbruget og udviklede alternativer, og tilskyndede til skift til flere planter og eksisterende kornprodukter” (og nedsatte den nuværende afhængighed af hvede, majs, ris og kartofler).  

WEF i Davos opmuntrede til en overgang fra fødevarer baseret på proteiner fra kød til veganske fødevarer med vægt på, at de skulle være “bæredygtige”. Det vil også fremme laboratoriedyrket eller plantebaseret kød som de umulige Burgere, der bliver finansieret af Bill Gates, som ifølge FDA’s tests sandsynligvis er kræftfremkaldende, da de er produceret med GMO-soja og andre ingredienser af kunstigt kød og mættet med glyphosat. PDG fra Air Protein er endnu en virksomhed, som fremstiller kunstigt kød.

Lisa Lyons & Al Gore
Lisa Lyons [amerikansk bodybuilder] en særlig rådgiver for WEF, som også agiterer for protein fra insekter som alternativ til kød. Bemærk også, at Al Gore er administrator for WEF.

Krigen mod opdræt af husdyr til kød bliver stadig mere og mere alvorlig. Den hollandske regering – hvor premierminister Mark Rutte, tidligere ansat i Unilever, bidrager til WEF’s agenda – har oprettet et særligt ministerium for miljø og kvælstof med Christianne van der Wal som minister. Ved at støtte sig til retningslinjerne for beskyttelse af EU’s Natura 2000 – som man aldrig har påberåbt sig og nu er forældet, og som formodentlig var beregnet på at “beskytte mos og kløver” og desuden baseret på svindel med prøver – har regeringen meddelt, at den vil tvangsnedlægge 2.500 kvægbrug i Holland. Målet er at tvinge 30% af brugene til at lukke eller blive eksproprieret.    

I Tyskland hævder den tyske sammenslutning af kødindustri (VDF), at Tyskland i løbet af de næste fire til seks måneder vil stå over for en mangel på kød, og at priserne vil stige. VDF’s bestyrelsesmedlem Hubert Kelliger siger: “Om fire til fem måneder vil vi mangle kød på hylderne”. Svinekød vil udgøre den største mangel. Forsyningsproblemet med kød skyldes Berlins insisteren på at reducere antallet af kvæg med 50% for at reducere udledninger forbundet med den globale opvarmning. I Canada har Trudeaus regering – som er endnu et produkt fra WEF i Davos – ifølge Financial Post den 27. juli besluttet at reducere gødning-udledningerne med 30% inden 2030, hvilket er en del af planen, der stiler mod en nul-emission inden for de næste 30 år. Men producenterne siger, at for at nå dertil må man måske reducere kornproduktionen drastisk.

Shri Lanka
Da Sri Lankas autokratiske præsident forbød al import af kvælstofgødning i april 2021 i et brutalt forsøg på at vende tilbage til et fortidens “bæredygtigt” landbrug, kollapsede høsten på syv måneder, og hungersnød, ruin for landmændene og masseprotester tvang ham til at flygte ud af landet. Han havde beordret, at hele landet straks skulle overgå til biologisk landbrug, men sørgede ikke for, at der var uddannet landmænd til det.

Hvis vi hertil lægger, at EU’s katastrofale politiske beslutning om at forbyde russisk naturgas til at fabrikere kvælstofgødning, hvilket fører til nedlukning af fabrikker med produktion af gødning i hele EU, som igen fremprovokerer en global reduktion af afkastet af agerbruget såvel som den falske influenzabølge, som dræbte flere millioner høns og kalkuner for kun at nævne nogle, så forekommer det klart, at vores verden står over for en fødevarekrise uden fortilfælde. 

Alt dette pga. klimaændringer – eller er det? 

1) ESG: Environmental, Social, and Corporate governance

Oversat fra engelsk-ESG-data afspejler de eksternaliteter, en organisation genererer med hensyn til miljøet, samfundet og corporate governance. ESG-data kan bruges af investorer til at vurdere den væsentlige risiko, organisationen tager, og af organisationen selv som målinger til strategiske og ledelsesmæssige formål (Jf. Wikipedia (engelsk). 

2) FAIRR: The world’s fastest-growing investor network focusing on ESG risks in the global food sector.  

3) FN’s klimapanel hedder på engelsk IPCC, som står for Intergovernmental Panel on Climate Change. Det blev oprettet i 1988 som opfølgning på Brundtlandrapporten “Vores fælles fremtid” (jf. Wikipedia).  

***

Kilde: https://reseauinternational.net/guerre-contre-lagriculture-mondiale-lagenda-2030-durable-non-durable-des-nations-unies/

Del artiklen her: