VESTEUROPAS EROBRERE

Trojan-horse
Del artiklen her:

Af Jens Graae

To Trojanske Heste er placeret inde i Vesteuropa og de vesteuropæiske politikere står lammede med åben mund og glor på det levende mylder af en kommende undergang, der vælter ud mod dem fra hestenes bug.

***

Den tidligere formand for Den Danske Forening Harry Vinter fortæller, at Arnold Beichman i Washington Times i 2004 skrev, at Europa havde fået en ny benævnelse, nemlig ”Eurabia”.

Forfatterinden Bat Ye’or, hvis virkelige navn er Gisele Littman (eksileret jøde fra Cairo siden 1957), fastslog i sin bog, ”Eurabia, Land of Dhimmitude”, at oliekrisen i 1973 afslørede de europæiske landes afhængighed af olieforsyninger fra de arabiske oliestater. Til gengæld for sikre olieleverancer fra de arabiske oliestater skulle de daværende EEC-lande modtage indvandring af muslimer fra de arabiske lande. Der fulgte ifølge Bat Ye’or en række arabiske krav med:

1. En fælles Israel-kritisk politik,
2. Støtte til modernisering af de arabiske lande.
3. Adgang til vestlig videnskab og teknologi.
4. En selvstændig europæisk politik uafhængig af USA.
5. Fremme af arabisk indvandring til Europa og fremme af arabisk og islamisk kultur i Europa.

Aftalerne blev kaldt ”Den Euro-arabiske Dialog”. Dialog betyder som bekendt drøftelser eller blot samtaler. ”Land of Dhimmitude” betyder, at kristne europæere i et fremtidigt Eurabia hver især skal betale en løbende afgift for at få lov til at leve i et europæisk-muslimsk samfund.

Det er mange væsentlige aftaler, som vesteuropæiske politikere har gennemført sammen med araberne og FN uden vælgermæssig tilslutning fra de europæiske befolkninger. Her må vi blandt mange underskrevne aftaler med araberne ikke glemme Marrakesh Dialogen eller ”Aftalen”, som måske kan betyde den vestlige civilisations sammenbrud inden år 2100. Politikerne er stadig ikke villige til at lytte til deres befolkninger.De Globale Storkapitalister har andre krav til europæerne. (Frit efter Lars Bern)

1. Arbejdskraftens fri bevægelighed.
2. Frie grænser uden kontrol.
3. Fri bevægelighed for al kapital.
4. Al offentlig virksomhed skal privatiseres.
5. Lande skal gøres afhængige af bankverdenen.
6. Total monopolisme privat styret af privat økonomi.
7. Kontrol med medierne.
8. Nationalstaternes nedlæggelse.

Hvis araberne og de Globale Storkapitalister havde det samme formål, så skulle formuleringen af de to krav have været nogenlunde enslydende. Konklusionen må være, at der er tale om to forskellige formål, nemlig noget vi kunne kalde arabernes og de arabiske olielandes muslimske erobringstanker i kraft af deres mange mennesker overfor de amerikanske og europæiske storkapitalisters økonomiske krav, herunder nedlæggelse af nationalstaterne.

Den opmærksomme læser vil sikkert bemærke, at de fleste af ovenstående araberes og Globale Storkapitalisters krav ret nøje er blevet fulgt af de vesteuropæiske politikere, men de samme politikere synes ikke at have til hensigt at beskytte deres befolkninger mod de ulykker, der uvægerligt medfølger. Der resterer dog endnu nogle enkelte krav, som sikkert indløses senere af de europæiske politikere.

Arabernes hævn over Europa i 1973 symboliseres af indvandrere, der vælter ud af ”Den Trojanske Hests Bug” i den fremtidige hensigt at oprette ”Stormagten Eurabia” på ruinerne af det gamle europæiske kontinent.

Det var i 60’erne at araberne fik øjnene op for mulighederne i Europa. Et af deres problemer var, at befolkningerne voksede med stor hast. Og så var der selvfølgelig ydmygelsen ved nederlaget til israelerne i Seksdages Krigen i 60’erne og senere i 1973 i Yom Kippur krigen. Som hævn overfor Israels allierede, Vesteuropa og USA, lukkede oliesheikerne for oliehanerne i 1973. Betingelserne for åbningen af hanerne til Europa fremgik af arabernes krav, som angivet i øverste afsnit. Det var rystende politiske kendsgerninger.

Igennem de efterfølgende år synes de nationale europæiske politikere at have været tvunget ind i et stort antal arabiske aftaler sammen med EU for at kunne beholde de aftalte olieleverancer fra oliesheikerne. Men alle disse europæiske aftaler med araberne tjener sandsynligvis fra arabernes side også det formål, at udmanøvrere de Globale Storkapitalister og deres indflydelse i Europa.

Arabernes greb om magten i Europa forstærkes løbende
Araberne har altid været barske og dygtige forretningsfolk og de har derfor stillet EU og tilknyttede nationale europæiske politikere i udsigt, at man kunne skabe et stort fælles handelsimperium ved at inkludere det meste af den arabiske verden i et samlet marked. Samtidigt kunne olieleverancerne sikres.

Grundlæggende er det formentlig oprettelsen af en stormagt med Bruxelles som hovedstad, som nogle af de europæiske politikere i et tilsyneladende umætteligt magtbegær drømmer om. Det kan være grunden til, at især EU, men også hovedparten af de nuværende europæiske nationale politikere ikke standser tilstrømningen af indvandrere trods mange politiske løfter til deres befolkninger om det modsatte.

Gad vide om de europæiske politikere er bevidst om, at de som kristne vil være udelukket fra enhver regering i et muslimsk land, uanset at det land er Europa? Der sker også meget andet, som vidner om, at araberne opnår et stadigt fastere jerngreb omkring Vesteuropa, f.eks. oplyser Den Korte Avis, at Victor-Isaac Anne i en fransk artikel har fortalt om ”oprettelsen af europæiske imamers råd i Paris”. Det drejer sig om, at det muslimske broderskab søger at udvide islams magt i Europa. En viden, der fra politisk side også synes at blive skjult overfor de europæiske befolkninger.

”Stormagten” EU betaler beskyttelsespenge til muslimsk stat
EU’s løfte fra 2015 om ansættelse af 10.000 grænsevagter til at beskytte EU’s ydre grænser blev ikke opfyldt og bliver det formentlig aldrig. Selvfølgelig er der en forklaring. EU som åbenbart svømmer i penge fra de tilknyttede nationalstater betaler et større beløb til Tyrkiet for at holde indvandrere mod EU tilbage. Måske det beløb som skulle være brugt til ansættelse af de omtalte grænsevagter.

Hvornår skal Erdogan så have det næste afdrag for at tilbageholde nogle millioner indvandrere. Er næste afdrag af beskyttelsespengene betalt? Hele arrangementet minder stærkt om de beskyttelsespenge som forretningsfolk må betale til muslimske bander for at sikre, at deres forretninger ikke bliver brændt eller på anden måde ødelagt. Hvem kan tro på politikere, der laver den slags aftaler.

Den anden ”Trojanske Hest” er de Globale Storkapitalisters ønske om at tilrane sig den indirekte politiske magt i EU samt den økonomiske magt.

Det vil formentlig betyde, at kommende ledere for de Globale Storkapitalister, hvis de får magten i EU, vil være marionetter eller stråmænd/stråkvinder, der er uddannet hos storkapitalisterne og selvfølgelig vil være strengt loyale overfor de Globale Storkapitalisters organisation. Udpegede medlemmer af G30 gruppen vil formentlig ligesom hos præsident Obama og andre præsidenters organisationer blive ledende elementer indenfor EU.

De Globale Storkapitalister ønsker naturligvis ikke at skyde den ko, de vil malke. De ønsker ikke at ødelægge Europas industrielle kapacitet. Derimod er de mange demokratiske nationalstater i Europa et afgørende problem for storkapitalisterne.

EU’s nationalstater er kapitalisternes store problem
De mange selvstændige demokratiske stater i Europa har hver især adskillige og ofte skiftende politiske partier, der med forskellige ukontrollable kombinationer kommer til magten. Det er en torn i øjet på enhver, der søger at bringe orden og ensretning i det virvar af skiftende magthavere i de 27 europæiske lande i EU. Det kan ganske enkelt ikke lade sig gøre.

Enhver magthaver der ønsker at få herredømmet i det politiske virvar i EU’s nationalstater, vil være nødt til at centralisere magten, dvs. nedlægge nationalstaterne. Det betyder, at befolkningerne i alle de 27 stater, der nedlægges, kun bliver repræsenteret af måske to væsentlige partier ligesom i USA.

Nationalstaterne – også Danmark – får kun mulighed for at overleve som ligegyldige regioner uden egne grænser i et samlet EU. Regionerne bliver uden egen lovgivning, bortset måske fra en borgmesterlignende styret regional lovgivning, som detaljeret skal harmoneres med den centrale lovgivning fra Bruxelles.

Og hvorfor skulle det så være så indlysende, at det går således i EU. Her kan jeg bl.a. henvise til, at EU på nuværende tidspunkt har gennemført en lovgivning, der dækker mindst 57% af de tilknyttede nationalstaters lovgivning. Når det tal når 100% så er nationalstaterne uden egen lovgivning og dermed omgjort eller opløst til ligegyldige regioner og staternes selvstændighed er reduceret til ingenting. De er blevet til regioner uden grænser. Regeringen sidder kun i Bruxelles.

De Globale Storkapitalisters ”lykkelige” land
Vi har nu nået til den situation, som de Globale Storkapitalister formentlig ønsker sig. Nu har deres indirekte magt de rette muligheder for at styre EU’s politikere, som de for øjeblikket styrer det demokratiske partisystem i USA.

Selvfølgelig er jeg klar over, at min argumentation er simplificeret. EU’s retssystem og mange andre forhold kunne jeg have medinddraget, men det ville blive alt for omfattende. Men det bør vel tilføjes, at et regionalt EU uden nationalstater og centralt styret fra Bruxelles vil efter min mening kun resultere i ufrihed, undertrykkelse og oprørslignende tendenser. Man vil med stor sikkerhed genskabe noget der ligner Europas tidligere misfostre, nemlig kommunismen, nationalsocialismen og fascismen. Hvis nogen tror, at et storkapitalistisk samfund er et lykkeligt samfund, så bliver de skuffet.

Jeg er nødt til at gentage EU’s oprindelige grundlægger, Jean Monnets ord i FN i 1952: ”Europas nationer bør ledes i retning mod oprettelsen af en superstat, uden at deres befolkninger opfatter, hvad der er ved at ske”.

EU’s og flertallet af nationalstaternes politikere lever op til Jean Monnets ord.

Den eneste fremtidsmulighed er en selvstændig nationalstat
Det er nationalstaterne, der er grundlaget for Europa. Nationalstaten har sit eget sprog, sine egne folkestammer, sin religion, sin mentalitet, sin historie, sin kunst osv.

En nationalstat kan ikke udslettes mod dens befolknings vilje. EU er en ligegyldig frase til sammenligning, der uden sine nationalstater vil blive opløst indenfor kort tid, ligesom Sovjetunionen blev det, Det nationalsocialistiske Tyskland og det fascistiske Italien blev det. EU bliver aldrig det samme som Romerriget, uanset hvad nogle magtgale europæiske politikere forestiller sig sammen med nogle arabiske stater eller sammen med de Globale Storkapitalister.

For dem, der ligesom jeg kender den vilje til at bevare demokratiet, der var fundamentet i 2. Verdenskrig, vil nok medgive, at det kan være farligt at lege politisk med den europæiske befolkning. Der kan komme overraskelser, når folk opdager, hvad der virkeligt sker omkring dem.

”Trojanske Heste” har altid været farlige.

(Artiklen har været bragt på Snaphanen d. 05.01.20)

Del artiklen her: