MERE BARSELSORLOV TIL MÆND GIVER NÆPPE MERE LIGELØN

father
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Når man ved, at hovedparten af løngabet mellem mænd og kvinder kan forklares af kvindernes større vægt på at opfostre børn, så er det oplagt at tro, at hvis man kan engagere mænd mere i at opfostre børn, så vil det reducere løngabet.

Ved at øremærke en større del af barselsorloven til mænd, kan man få mænd til at engagere sig mere i husholdning og opfostring af børn, og det skulle så medføre lidt mere ligeløn mellem kønnene.
Det er hvad man i teorien skulle forvente; men i praksis går det ikke sådan.

Øremærket barsel til mænd giver ikke sikker effekt på ligelønnen
Forskningen og nordiske erfaringer tyder på, at den tankegang er et vildspor.
Der har været øremærket barsel til mænd i de øvrige nordiske lande i mindst ti år. I de øvrige nordiske lande er løngabet stadig på niveau med det danske, selv om 2-4 måneder af barslen er øremærket til mænd.

Efter 17 år med øremærket barsel i Island kan landets førende ekspert i fædrebarsel ikke aflæse en sikker effekt på ligelønnen. Erfaringerne fra Island viser, at cirka en tredjedel af mændene bruger mindre end de afsatte tre måneder med den effekt, at mødrene forlænger deres orlov til en lavere tarif.

Tal fra Danmarks Statistik, citeret af Kvinfo, viser at fædre der er bosat i de større byer, fædre med høj uddannelse eller høj indkomst og fædre ansat i det offentlige udnytter orlovsmulighederne bedst og holder mest barsel.
Omvendt er det altså mænd i f.eks. håndværksfag i provinsen der tager relativt lidt barsel.

Jo længere orlov fædre tager, jo større positiv effekt på deres karriere
Mens kvinder oplever, at det har en overvejende negativ betydning for deres løn- og karriereudvikling at tage barselsorlov, er det modsatte tilfældet for mænd. Jo længere orlov, fædre tager, jo større er den positive effekt på deres karriere.
Det viser en undersøgelse udført af forskere fra Syddansk Universitet.
De har bl.a. interviewet arbejdsgivere, som oplever, at mænd, der har været på orlov, bliver bedre til at strukturere deres arbejde og bruge tiden målrettet, når de kommer tilbage på arbejdspladsen.

Tal fra Rockwoolfonden
Også nogle tal fra Rockwoolfonden viser at fars indkomst ikke synes at lide under hans øgede barsel, men faktisk bidrager til en generel lønstigning i familien. Mænd der engagerer sig mere i familien bliver således ikke straffet for at tilvælge et sådant engagement.
Rockwoolfonden finder, at fars øgede barsel øger familiens indtægt ved at øge moderens indkomst.

Norske erfaringer peger i modsat retning
Norske erfaringer peger i modsat retning. I 2009 skete en ændring, så fædre fik øremærket 20 dages mere barselsorlov, mens der blev taget 10 dage fra moderens orlov. Derefter beholdt mødrene stadig så stor en del af barselsorloven, som de kunne.
Forøgelsen af fædrenes andel af den samlede barselsorlov gjorde fædre mere aktivt involveret i barnets liv. Men det gav ikke målbare effekter på mødres beskæftigelse, indtægt, arbejdstid eller karriere-udvikling i de første fem år efter at de fik barn. 

Tyske undersøgelser
En stor tysk undersøgelse viste, at både barnløse personer og fædre er mest tilfredse, hvis de har fuldtidsarbejde. Mødre, derimod, er nogenlunde lige tilfredse, uanset hvor mange eller få timer, der arbejder om ugen. Det gælder også i de familier, hvor konen har højest indtægt.
Åbenbart henter mødre en større del af deres tilfredshed i familielivet end fædre og andre personer. Det taler imod, at det på langt sigt vil lykkes at få mænd og kvinder til at tage lige lang barselsorlov.

En anden tysk undersøgelse af lønforhold for mænd har vist, at hvis tyske mænd tager deres to måneders barselsorlov, så har det ingen langvarig negativ effekt på deres timeløn. Men hvis de arbejder på deltid i en periode – i gennemsnit sker det igennem halvandet år – så har det en varig negativ effekt på deres timeløn efterfølgende. For kvinder der arbejder på deltid, er lønnedgangen dog betydelig større.

Øremærket barsel: Børnene får et bedre forhold til deres far
Alt i alt er der ingen klare tegn på, at øremærket barsel til mænd giver en utvetydig indsnævring af løngabet mellem mænd og kvinder. Men det har nogle andre effekter. Den mest konkrete effekt er en bedre fordeling af familiens pligter, og at børnene får et bedre forhold til deres far.


***

Kilder:

https://www.berlingske.dk/samfund/politikere-og-organisationer-tror-faedrebarsel-foerer-til-ligeloen-men-det-er


https://kvinfo.dk/viden-om-faedres-barsel/


https://www.magisterbladet.dk/news/2019/februar/jolaengerefaedreorlovfaderentagerdestobedreerdetforhanskarriere


https://www.rockwoolfonden.dk/artikler/fars-barsel-mindsker-loengabet-mellem-maend-og-kvinder-og-oeger-husholdningens-samlede-indkomst/


https://www.aftenposten.no/meninger/kronikk/i/gP9akq/18000-undersoekte-par-lengre-fedrekvote-oekte-ikke-likestillingen-i-arbeidslivet-oestbakken-halrynjo-og-kitteroed


https://www.degruyter.com/view/j/zfsoz.2018.47.issue-1/zfsoz-2018-1004/zfsoz-2018-1004.xml

Job und Familie: Väter in Teilzeit bekommen weniger Stundenlohn

http://www.spiegel.de/karriere/vaeter-in-teilzeit-bekommen-weniger-stundenlohn-a-1123452.html

Del artiklen her: