NewSpeek

UDDRAG FRA L134 (NY EPIDEMILOV)

L134
Del artiklen her:

Af Peter Jørgensen.

Her på NewSpeek forsøger vi fortsat at oplyse om detaljer, der indtil videre ikke dækkes af de statsstøttede medier. Læs lidt mere herunder om bekymrende detaljer.

Kapitel 13

Straffebestemmelser m.v. 

Straf 

§ 65. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der

(Så man kan komme et halvt år i fængsel for nedenstående. Læg mærke til ordet “formodes”):

Undersøgelse
§ 13. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson.

Indlæggelse
§ 14. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller anden egnet facilitet, herunder hvis det er nødvendigt i forbindelse med undersøgelse efter § 13, behandling efter § 18, stk. 1, eller rensning efter § 19, stk. 1.
Stk. 2. Afgørelser om indlæggelse kan træffes med en varighed af maksimalt fire uger. Afgørelser kan forlænges med op til fire uger ad gangen.
Isolation
§ 15. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig isolere.
Stk. 2. Afgørelser om isolation kan træffes med en varighed af maksimalt fire uger. Afgørelser kan forlænges med op til fire uger ad gangen.
Behandling
§ 18. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig behandle af en sundhedsperson.
—o0o—
Under “Bemærkninger til forslaget” fremgår bl.a.

Det er således Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at kategoriseringen af de sygdomme, der er omfattet af loven med fordel kan moderniseres i den nye epidemilov.

Det foreslås derfor, at det i loven fastsættes, at loven omfatter smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme.

Med en smitsom sygdom forstås en sygdom eller tilstand, som er forårsaget af mikroorganismer eller andre smitstoffer, som kan overføres fra, til eller imellem mennesker.

(Er en helt almindelig forkølelse smitsom?)

Videre står der:

Der kan efter de gældende regler som udgangspunkt alene træffes afgørelse om påbud ved alment farlige sygdomme. Sundheds- og ældreministeren kan dog efter rådgivning fra Sundhedsstyrelsen beslutte, at påbud også kan træffes ved øvrige smitsomme sygdomme og andre overførbare sygdomme, jf. herved afsnit 2.1.1.

Bestemmelsen er udmøntet ved bekendtgørelse nr. 368 af 4. april 2020 om undersøgelse, indlæggelse eller isolation og tvangsmæssig behandling i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme i forbindelse med håndtering af Coronavirussygdom 2019 (covid-19). Heri er det bl.a. fastsat, at politiet om nødvendigt og under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed yder hjælp til bl.a. tvangsindlæggelse på et sygehus eller i anden egnet facilitet.

Påbud om indlæggelse vil også kunne iværksættes over for personer, som formodes at være smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

En person formodes at kunne være smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, når personen f.eks. har symptomer på sygdommen eller været en nær kontakt til en smittet.

Påbud om behandling?!

Påbud om behandling vil også kunne iværksættes over for personer, som formodes at være smittet med en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

Med forslaget vil styrelsen herudover kunne træffe afgørelse om aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

(Aflåsning af lokaler?)

Du kan tilgå hele forslaget her:

https://www.folketingstidende.dk/samling/20201/lovforslag/L134/20201_L134_som_fremsat.pdf
Del artiklen her:
Exit mobile version