NewSpeek

TVANGSVACCINERING PÅ VEJ – MEN HVEM LÆSER LANGE DOKUMENTER?

S-ministeriet
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen.

Denne passus optræder i et forslag til en ny epidemilov:

”Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde personer, som ikke overholder regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, at lade sig vaccinere.”

Godt nok er det “kun” et foreløbigt udkast – men hermed dokumentet om forslag til “Lov om epidemier m.v.” – fra 30.september 2020.

Et dokument på svimlende 227 sider. Vi tvivler på, at særlig mange danskere læser det – endsige kender til forslaget, så de kan danne sig en mening om indholdet.

Spørgsmålet er ikke mindst: Læser politikerne alle de mange paragraffer, før de skal tage stilling til et lovforslag, der – hvis vedtaget – giver mindelser om totalitære staters kyniske eksperimenter med deres befolkning.

Her følger et uddrag af dokumentet:

Vaccination 

§ 14. Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte risikogrupper for at udrydde eller hindre udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, hvis udbredelse kan udgøre en trussel mod folkesundheden.

Stk. 2. Sundheds- og ældreministeren kan, efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en samfundskritisk sygdom her i landet, eller med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet fastsætte, regler om, at der skal iværksættes vaccination af nærmere bestemte risikogrupper med henblik på at minimere udbredelsen af øvrige sygdomme i befolkningen. Stk. 3. Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde personer, som ikke overholder regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2, at lade sig vaccinere.

Magtanvendelse med henblik på at gennemføre foranstaltninger

§ 15. Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter anmodning fra myndigheden eller ejeren af den institution, som styrelsen efter § 7, stk. 3, har anmodet om at gennemføre en foranstaltning efter §§ 8-10 og §§ 13-14, træffe afgørelse om at tillade, at der med henblik på at gennemføre og opretholde en sådan foranstaltning anvendes følgende former for magtanvendelse over for den person, som foranstaltningen retter sig mod:

  1. 1)  Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende.
  2. 2)  Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

Stk. 2. Styrelsen for Patientsikkerhed kan træffe afgørelse om at tillade anvendelse af magt som nævnt i stk. 1, nr. 1 og 2, hvis en person ikke efterkommer et påbud udstedt i medfør § 14, stk. 3.

Langt længere nede i teksten:

Lægemiddelstyrelsen vil kunne udstede særlige og midlertidige tilladelser til fremstilling, indførsel, udførsel, oplagring, forhandling, fordeling, udlevering, opsplitning og emballering af både godkendte og ikke godkendte lægemidler efter den foreslåede § 76, stk. 6, nr. 4. 

***

NewSpeek spørger: Hvad i alverden er der gang i?

Og vi indrømmer med det samme: Vi har ikke læst alle 227 sider igennem. Men det vi HAR læst, skræmmer os stort.

***

Du får også lige dette link: https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64373

Del artiklen her:
Exit mobile version