NY EPIDEMILOV I DANMARK?

Høring
Del artiklen her:

Af Peter Jørgensen.

NewSpeek er blevet gjort opmærksom på et indslag i Facebook-gruppen “Folkebevægelsen for Frihed”  som vi vælger at viderebringe her til almindelig orientering for vores læsere. Lidt lang tekst, men i denne tid værd at bruge et par minutter på. Og for god ordens skyld har vi fået tilladelse til udbredelse fra opslagets forfatter.

***

Kære alle.

Vi er nok mange, som følger spændt med i det amerikanske valg. Vi er nok også nogle, som følger spændt med i, hvad der sker med forslaget til den nye epidemilov. Jeg håber, at der er nogle af jer, som vil læse følgende, selv om det er en lang tekst. Der er sendt høringsbrev ud til 97 instanser med høringsfrist d. 13/11. Se https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3c60f361-f79d-4596-8e6e-1f64d973b9f4/Høringsbrev.pdf Da jeg tænker, at der kan være en stor sandsynlighed for, at ikke alle instanser når at læse forslaget til den nye epidemilov, som er på 285 sider, har jeg fået den idé at ringe til de 10 første instanser på Høringslisten (se https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/3c60f361-f79d-4596-8e6e-1f64d973b9f4/Høringsliste.pdf). Hvis vi bare er 10 personer herfra sitet, som ringer til 10 instanser hver, er der ringet til alle instanser på Høringslisten (se slutningen af opslaget).

Min intention: At høfligt forespørge, om de har modtaget Høringsbrevet pr. d 9/10, og gøre dem opmærksom på nogle af de mest væsentlige ændringer i udkastet til forslag om epidemiloven. Med nogenlunde ordlyd sådan her: Goddag, mit navn er….. Jeg ringer fra Folkebevægelsen for Frihed og vil gerne høre, om I har modtaget Høringsbrev fra Sundheds- og Ældreministeriet, Frederik Rechenback Enelund, sendt d. 9/10 med anmodning om senest d. 13/11 at modtage eventuelle bemærkninger til dette udkast. (…… afventer svar……) For det er jo et langt dokument at skulle forholde sig til, 285 sider, og jeg vil i al venlighed gerne gøre opmærksom på, at hvis den nye epidemilov bliver vedtaget, indebærer det bl.a., at der udover som epidemiloven omfatter nu, nemlig 1. smitsomme sygdomme og 2. alment farlige sygdomme tilføjes et nyt 3. begreb, som hedder samfundskritiske sygdomme (§2). Og at den nye epidemilov, hvis den bliver vedtaget, bemyndiger ene og alene Sundheds- og Ældreministeren til at fastsætte, hvad samfundskritiske sygdomme er (§2 stk.5).

Endvidere i §8 stk. 5 står, at ”Styrelsen for Patientsikkerhed kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af alment farlige og samfundskritiske sygdomme, fastsætte regler om, at der kan iværksættes foranstaltninger efter §§ 9-11 og 14, rettet mod en gruppe af enkeltpersoner, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan. Dvs. at blot på en formodning om, at en borger er smittet af enten alment farlig eller samfundskritisk sygdom, vil der kunne iværksættes foranstaltninger overfor borgeren.

I §9 står, at ”Styrelsen for Patientsikkerhed kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig undersøge af en sundhedsperson.” Dvs. en borger – det kunne være dig eller mig – kan underlægges en tvangsundersøgelse.

Og man kan også blive tvangsindlagt bare på en formodning om at have eller være smittet af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, for i §10 står, at ”Styrelsen for Patientsikkerhed kan for en bestemt periode påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig indlægge på et sygehus eller anden egnet facilitet, herunder hvis det måtte være nødvendigt i forbindelse med undersøgelse efter § 9, behandling efter § 14 og rensning efter § 16. §10 Stk. 2. Afgørelser om indlæggelse kan træffes med en varighed af maksimalt 4 uger. Afgørelser kan forlænges med op til 4 uger ad gangen.” Dvs. at hvis loven bliver vedtaget, kan en borger indlægges på en formodning om at være blevet smittet med en alment farlig sygdom eller samfundskritisk sygdom i en periode på 4 uger, som kan forlænges med 4 uger ad gangen, uden at der er et sluttidspunkt for indlæggelsen.

Og ikke blot kan en borger bliver indlagt uden samtykke, men også holdes i isolation uden samtykke, for i §11 står der, at ”Styrelsen for Patientsikkerhed kan for en bestemt periode påbyde enhver, der lider af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, eller som formodes at kunne være smittet med en sådan, at lade sig isolere. Stk. 2. Afgørelser om isolation kan træffes med en varighed af maksimalt 4 uger. Afgørelser kan forlænges med op til 4 uger ad gangen.” Og i §12 fremgår det, at ”Regionsrådet skal sikre, at isolation efter § 11 kan ske i en egnet facilitet, hvis isolation i eget hjem ikke er muligt.” Det er det samme som at tvangsisolere folk udenfor deres eget hjem, og det blot på en formodning om at være smittet med en alment farlig eller samfundkritisk sygdom.

Ja, det er ret uhyrligt og uhyggeligt, hvad forslaget til den nye epidemilov indebærer.

Fx også mht. vaccination af borgere, står der i §15Sundheds- og ældreministeren kan efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen fastsætte regler om vaccination af nærmere bestemte persongrupper for at udrydde eller inddæmme udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom, når der er tale om særligt skærpende omstændigheder med overhængende fare eller trussel mod folkesundheden.” Så Sundheds- og Ældreministeren kan, hvis loven vedtages, enerådigt beslutte, hvem der skal vaccineres, og hvornår de skal vaccineres for at udrydde eller inddæmme udbredelse af en alment farlig eller samfundskritisk sygdom.

Der kan endda med den nye lov, hvis den vedtages, bruges magtanvendelse med fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførelse samt aflåsning af lokaler, hvor den pågældende befinder sig iflg. §17

Styrelsen for Patientsikkerhed kan efter anmodning fra myndigheden eller ejeren af den institution, som styrelsen efter § 8, stk. 3, har anmodet om at gennemføre en foranstaltning efter §§ 9-11, 14, og 16, træffe afgørelse om at tillade, at der med henblik på at gennemføre og opretholde en sådan foranstaltning anvendes følgende former for magtanvendelse over for den person, som foranstaltningen retter sig mod: 1) Fysisk fastholdelse, tilbageholdelse og tilbageførsel af den pågældende. 2) Aflåsning af lokaler, hvori den pågældende befinder sig.

Og det kan foregå med politiets medvirken iflg. § 18Efterkommer en person ikke et påbud efter dette kapitel, yder politiet under anvendelse af den fornødne magt i overensstemmelse med lov om politiets virksomhed bistand til at sikre, at påbuddet gennemføres og opretholdes. Stk. 2. Sundheds- og Ældreministeren kan efter forhandling med justitsministeren fastsætte regler om politiets bistand efter stk. 1.” Og igen er det Sundheds- og Ældreministeren, som her efter forhandling med justitsministeren, enerådigt kan fastsætte regler derom.

Og hvis man som borger modsætter sig tvangsundersøgelse, tvangsindlæggelse, tvangsisolation og tvangsvaccination, bliver man straffet med enten bøde eller fængsel iflg. §56 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der 1) undlader at efterkomme påbud meddelt efter §§ 9-11, 14, 16, 22 og 41, stk. 1. 2) overtræder et forbud efter § 21 3) undlader at efterkomme pligt til at underrette Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 33, stk. 1 og 2.”

Mht. at klage over afgørelser efter den nye epidemilov, hvis den bliver vedtaget, er det ene og alene Sundheds-og Ældreministeren, som kan fastsætte regler derom iflg. §54Sundheds- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om adgangen til at klage over afgørelser efter denne lov.

Mht. begrebet samfundskritisk sygdom står på side 24 under pkt. 2.1.2En samfundskritisk sygdom er en alment farlig sygdom og en underkategori til de alment farlige sygdomme. En samfundskritisk sygdom er i modsætning til en sygdom, der alene er smitsom eller alment farlig, sværere at kategorisere på forhånd, idet kategoriseringen ikke alene afhænger af sundhedsfaglige vurderinger af sygdommens dødelighed og konsekvenser for den enkelte men også af politiske vurderinger af sygdommens samfundsmæssige konsekvenser.” En politisk vurdering af, om en borger formodes at lide af eller være smittet af en samfundskritisk sygdom giver mulighed for, at borgere, som giver udtryk for andet end regeringens samfundssyn, kan udsættes for de ovennævnte foranstaltninger, dvs. tvangsundersøgelse, tvangsindlæggelse, tvangsisolation og tvangsvaccination. Det er ganske uhørt i et demokrati, at noget sådant kan forekomme. Det er, hvad vi kender fra diktatoriske og fascistiske regimer.

Ekspropriation §53Sundheds- og ældreministeren kan til brug for gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør heraf iværksætte ekspropriation af privat ejendom. Stk. 2. Udgør gennemførelse af foranstaltninger efter denne lov eller regler fastsat i medfør af denne lov et ekspropriativt indgreb, ydes fuldstændig erstatning til den eller de berørte ejere.” Igen vil Sundhedsministeren få enerådig magt – her til at iværksætte ekspropriation af privat ejendom.

Jeg håber inderligt, at I vil besvare Høringsbrevet på en sådan måde, at forslaget til den nye epidemilov forkastes. Lad os værne om demokratiet.

Som skrevet øverst ringer jeg til de første 10 instanser på Høringslisten, dvs. 3F til og med Arbejdstilsynet. Hvis du er én af dem her på sitet, som vil tage teten op og ringe til øvrige 10 instanser, foreslår jeg, at hver især skriver et kort opslag her på sitet indeholdende den første instans og den sidste instans, du ringer til (Høringslisten er i alfabetisk rækkefølge). På den måde skulle der være en chance for, at ingen instans bliver ringet op flere gange, hvilket vil gøre det mere useriøst samtidig med, at der er mulighed for, at alle øvrige instanser bliver ringet op. De ovennævnte uddrag fra Forslaget til den nye epidemilov kan du bruge helt frit, som du ønsker. Det er blot til inspiration. Vær venlig – hvis du vælger at være med til at ringe til instanserne, at huske at være høflig, venlig og have smil i stemmen. Der lyttes langt bedre til dét, end til vrede, aggression og oprørthed.

Hvis den nye epidemilov vedtages, træder den i kraft d. 1. marts 2021. Se evt. hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/64420

Bedste hilsner til alle med dybtfølt inderligt ønske om, at forslaget til den nye epidemilov forkastes.

Se også her:

https://www.skrivunder.net/nej_til_regeringens_forslag_til_ny_epidemilov

Del artiklen her: