NewSpeek

INHABILITET: SØREN BROSTRØM REPRÆSENTERER BÅDE DANMARK OG WHO

Inhabilitet
Del artiklen her:

Af Peer Brændgaard.

WHO har offentliggjort listen af deltagere ved deres igangværende møde i Genève.

Sundhedsminister Sophie Løhde er som forudset den chefdelegerede fra Danmark, mens Søren Brostrøm er stedfortrædende chefdelegeret. Som delegeret finder vi også Erik Brøgger Rasmussen, der er Danmarks ambassadør ved FN.

Se PDF med den samlede deltagerliste

Sundhedsministeriet har tidligere oplyst, at regeringen ønsker at indgå i den nye pandemiaftale med WHO, og at der ikke er tale om afgivelse af suverænitet. Hvis den foreslåede WHO-pandemiaftale og de foreslåede ændringer i International Health Regulations bliver vedtaget i den offentliggjorte form, så omfatter det, at WHO ændrer status fra rådgivende til regerende rolle overfor Danmark i tilfælde af pandemi eller anden global sundhedskrise, som det i øvrigt er op til WHO frit at definere. Der er således tale om overdragelse af dansk suverænitet til WHO. Læs mere om det inkl. links til juridiske fakta på StopWHO.dk.

Konflikt med Grundloven

Det er min vurdering, at WHO-aftalen falder ind under Grundlovens § 20, der lyder:

“Stk. 1.
Beføjelser, som efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde.
Stk. 2.
Til vedtagelse af lovforslag herom kræves er flertal på fem sjettedele af folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men dog det til vedtagelse af almindelige lovforslag nødvendige flertal, og opretholder regeringen forslaget, forelægges det folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de for folkeafstemninger i § 42 fastsatte regler.”

Det betyder, at hvis Sophie Løhde underskriver aftalen med WHO, så er aftalen ugyldig, da den skal understøttes af en dansk lov, der er vedtaget af et flertal på 5/6 af folketingets medlemmer. Der kan også være tale om, at Sophie Løhde udfører landsforræderi.

Det fremgår af Grundlovens § 19 stk. 1, at kongen ikke kan give magt til WHO uden folketingets samtykke:

“Kongen handler på rigets vegne i mellemfolkelige anliggender. Uden folketingets samtykke kan han dog ikke foretage nogen handling, der forøger eller indskrænker rigets område, eller indgå nogen forpligtigelse, til hvis opfyldelse folketingets medvirken er nødvendig, eller som iøvrigt er af større betydning. Ejheller kan kongen uden folketingets samtykke opsige nogen mellemfolkelig overenskomst, som er indgået med folketingets samtykke.”

Sophie Løhde er som minister kun forpligtet overfor kongen i følge Grundloven. Hvis det er kongen (dvs. dronningen nu), der forsøger at snigløbe det danske folk udenom folketinget med WHO-aftalen, så gør kongen sig skyldig i landsforræderi.

Sophie Løhde har Søren Brostrøm med som vicechefdelegeret, som vi må antage, at hun lytter til for sundhedsfaglig og -politisk rådgivning, idet Brostrøm er uddannet ph.d. i medicin, og Løhde er uddannet bachelor i erhvervsøkonomi og virksomhedskommunikation. Problemet med Brostrøm er, at han samtidig er medlem af WHO’s ledelse. Det betyder, at han repræsenterer både Danmarks og WHO’s interesser ved det samme møde. Det svarer til et retsmøde, hvor den sigtede har samme advokat som Anklagemyndigheden. Udfaldet vil på den måde være bestemt på forhånd.

Årsager til den groteske situation

Der er efter min vurdering flere årsager til, at vi er havnet i denne groteske situation, hvoraf de to primære er kollektive, psykologiske senfølger af coronatraumet og en forvrænget opfattelse af, hvad eller hvem WHO egentlig er. Som følge af coronatraumet er vi, herunder vores kære magthavere og politikere, meget mere tilbøjelige til at overdrage ansvaret til højere autoriteter for at slippe ud af den kollektivt kaotiske sindstilstand. WHO opfattes som sådan en højere autoritet, selvom det er en opfattelse, der ikke længere er sand, siden WHO begyndte at blive massivt finansieret af andre instanser med andre interesser end nationalstater og derved blev en global, udemokratisk stormagt.

At overdrage den sundhedspolitiske selvbestemmelse til WHO svarer efter min mening til at overdrage den narkopolitiske selvbestemmelse til Hells Angels. Det kræver en høj grad af ignorance, bedrag, idioti, bestikkelse, afpresning eller trusler at gøre det.

Kilde: https://perbraendgaard.dk/2023/05/23/inhabilitet-soeren-brostroem-repraesenterer-baade-danmark-og-who/

***

[NewSpeek kan anbefale at følge Peer Brændgaard på hans blog. Han er en af de bedst funderede danske kritikere af den globalistiske agenda og har ligesom James Roguski fulgt WHO’s rænkespil tæt. På NewSpeek vil vi dog fortsat bringe de indlæg fra hans blog, som vi finder særligt relevante]

Del artiklen her:
Exit mobile version